Our Founders

Silvia Pozzi​

IWS Quebec City Co-funder

Yalena Amador

IWS Saskatoon Co-founder

Olga Pena​

IWS Ottawa Co-founder

Adriana Verduzco

IWS Mississauga (GTA) Co-founder

Nicole Orsi Barioni

IWS Calgary Co-founder

Edna Matta-Camacho

IWS Montreal Co-founder

Giulia Cisbani

IWS Toronto (GTA) Co-founder

Shraddha Dubey

IWS Mississauga (GTA) Co-founder

Shanda Polonio

IWS Charlottetown Co-founder

Sweta Rajan

IWS Vancouver Co-founder

Amanda Gerges​

IWS Montreal Co-founder

Luana Lopes

IWS Calgary Co-founder

Catalina Lopez-Correa

IWS Vancouver Co-founder

Hellen Weinschutz Mendes

IWS Ottawa Co-founder